Stadgar

För Föreningen Swedish Label Rights, u.p.a. Antagna vid
konstituerande föreningsstämma den 1 mars 2007.
Uppdaterade vid årsmöte 7 juni 2016:

Ändamål
1 §
Föreningen, vars firma är Swedish Label Rights u.p.a., har till
ändamål att – efter förvärv av rättigheter till inspelningar, som
enligt lag tillkommer producenter, och i samarbete med
motsvarande utländska organisationer – till främjande av
medlemmarnas ekonomiska intressen nyttiggöra sådana
rättigheter, övervaka att intrång ej görs på rättigheterna samt
beivra sådant intrång.
Verksamhet
2 §
Föreningen utövar sin verksamhet genom att ge tillstånd till
offentligt framförande och överföring till allmänheten av de
förvaltade rättigheterna.
Tillstånd lämnas mot ersättning, vilken fastställs av föreningens
styrelse.
Insatser och ansvar för föreningens förbindelser
3 §
Varje insats i föreningen skall erläggas kontant. Medlem får ej
delta i föreningen med mer än en insats.
För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina
tillgångar.
Medlemskontrakt
4 §
Medlem i föreningen skall, genom medlemskontrakt, till
föreningen mot ersättning enligt 19 och 20 §, överlåta de i 1 §
angivna rättigheterna som medlem äger eller förfogar över och
som medlem valt att förvalta genom föreningens försorg.
Medlemmar
5 §
Till medlem i föreningen antar styrelsen efter prövning, fysisk
eller juridisk person som kontinuerligt producerar inspelningar
och som äger eller förfogar över rättigheter angivna i 1 §.
Styrelsen kan även till medlem i föreningen anta fysisk eller
juridisk person som kan antas gagna föreningen och dess
syften.
Ansökan om medlemskap
6 §
Den som vill inträda i föreningen skall lämna skriftlig ansökan.
Uppsägning av medlemskap
7 §
Medlem får efter skriftlig uppsägning utträda ur föreningen. Medlemsinsatsen tillfaller vid utträde föreningen.
Uteslutning
8 §
Bryter medlem mot dessa stadgar eller mot sitt
medlemskontrakt och skadar medlem därigenom eller på annat
sätt föreningen, kan medlemmen uteslutas. Fråga om medlems
uteslutning skall avgöras av föreningsstämma.
Beslut om uteslutning blir giltigt endast om minst tre fjärdedelar
av de röstande enats om detta.
Styrelsens sammansättning
9 §
Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse. Den har
sitt säte i Stockholm och består av lägst tre och högst nio
ledamöter utsedda genom val på ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen utser inom sig ordförande.
Styrelsen är beslutsför med tre ledamöter. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Styrelsen sammanträder på begäran av ledamot.
Styrelsens uppgifter
10 §
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen
av föreningens ekonomi och angelägenheter.
Firmateckning
11 §
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller
dem, inom eller utom styrelsen, som styrelsen utser.
Revisorer
12 §
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens
räkenskaper utses årligen vid ordinarie föreningsstämma för
tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits, minst
en och högst två revisorer.
Räkenskaper
13 §
Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.
Föreningsstämma
14 §
Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande, eller vid
förfall för honom, av den styrelsen därtill utser, varefter
närvarande röstberättigade genom omröstning väljer ordförande
vid stämman.
Varje medlem har en röst.
Medlem får genom fullmakt utöva rösträtt för frånvarande
medlem. Dock får ingen genom fullmakt utöva rösträtt för mer
än en medlem. Fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.
Fullmakt skall vara ställd på viss medlem i föreningen, och
utfärdarens namnunderskrift skall vara bestyrkt.
Medlem som är juridisk person företräds, förutom av sin styrelse
eller annan ställföreträdare enligt lag, av den som är därtill
bemyndigad.
Omröstning sker öppet, om inte någon medlem begär sluten
omröstning.
Medlem, som önskar få ärende behandlat av föreningsstämma,
skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid
att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.
Ordinarie föreningsstämma
15 §
Ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång om året före
juni månads utgång.
Vid stämman skall framläggas årsredovisning samt
revisionsberättelse. Förutom övriga frågor, som hänskjutits till
stämmans avgörande, skall följande ärenden behandlas.
1. val av ordförande vid stämman;
2. fastställande av röstlängd;
3. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll;
4. fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
5. fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;
6. fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna;
7. fråga om arvode till styrelseledamöter och revisor(er);
8. val av styrelse
9. val av revisor.
10. fastställande av medlemsinsats
Meddelanden och kallelser
16 §
Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna skall sändas
till varje medlem under i medlemsförteckningen antecknade
adress. Kallelser till föreningsstämma skall utfärdas tidigast fyra
veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie och en
vecka före extra stämma.
Stadgeändring
17 §
Ändring av föreningens stadgar sker på sätt föreskrivs i gällande
lagstiftning om ekonomiska föreningar.
Likvidation
18 §
Beslut om att föreningen skall träda i likvidation i andra fall än
som avses i gällande lagstiftning om ekonomiska föreningar är
giltigt endast om samtliga medlemmar enats om detta eller
beslutet fattats på två, på varandra följande, ordinarie
föreningsstämmor och på den stämma som senast hållits, minst
fyra femtedelar av de röstande enats om detta.
Ersättning för offentligt framförande och överföring
19 §
Från de årliga intäkterna för upplåtelser av rättigheter enligt 1
§, skall föreningens kostnader under året dras av.
Vad som återstår utgör skulder till dem, som på föreningen
överlåtit rättigheter.
Till reservfonden skall avsättas minst belopp enligt gällande
lagstiftning om ekonomiska föreningar.
Fördelning av ersättningsbelopp
20 §
De belopp, som enligt 19 § skall utbetalas för sådana på
föreningen överlåtna rättigheter som avses i 1 §, skall fördelas
enligt föreningens fördelningsregler.
Fördelningsregler fastslås av föreningens styrelse